ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ MINH

HUYỆN QUẾ SƠN - TỈNH QUẢNG NAM

Xã Quế Minh có 01 đơn vị hành chính, 03 đơn vị sự nghiệp giáo dục, 01 đơn vị sự nghiệp y tế, 07 thôn với 21 tổ dân cư.

Tổng diện tích tự nhiên 1163,19 ha, trong đó, đất nông nghiệp 984,17ha, đất phi nông nghiệp 178,25 ha, đất lâm nghiệp 157,33 ha.