ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẾ MINH

HUYỆN QUẾ SƠN - TỈNH QUẢNG NAM

Xã Quế Minh có 01 đơn vị hành chính, 03 đơn vị sự nghiệp giáo dục, 01 đơn vị sự nghiệp y tế, 07 thôn với 21 tổ dân cư.

Tổng diện tích tự nhiên 1163,19 ha, trong đó, đất nông nghiệp 984,17ha, đất phi nông nghiệp 178,25 ha, đất lâm nghiệp 157,33 ha.

 

Truy cập Website