TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

Trường THCS Phan Bội Châu - Hội An - Quảng Nam

Địa chỉ: Tân Thịnh - Cẩm An - Thành phố Hội An - Quảng Nam *Điện thoại: 05103927212 *Email: thcsphanboichau92@gmail.com *Website: www.thcsphanboichauhoian.edu.vn