TRƯỜNG TH ĐỖ TRỌNG HƯỜNG

TRƯỜNG TH ĐỖ TRỌNG HƯỜNG

Trường Tiểu học Đỗ Trọng Hường - Thành phố Hội An
 

Địa chỉ: Phường Cửa Đại - Tp Hội An - Tỉnh Quảng Nam
 Điện thoại: 0510.3861975 Website: http://www.thdotronghuonghoian.edu.vn