NHẬT LINH HOTEL

NHẬT LINH HOTEL

Khách sạn Nhật Linh Đà Nẵng

- Địa chỉ liên lạc: 194 Nguyễn Chí Thanh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

- Điện thoại liên lạc: 84 0511. 3566.688         Fax: 84 0511. 3566.677

- Địa chỉ email: nhatlinhdananghotel@gmail.com

- Địa chỉ website: www.nhatlinhdananghotel.com

- Xếp hạng sao: 3 sao

- Số phòng, số giường: 56 phòng