Khách sạn Lê House

Khách sạn Lê House

KHÁCH SẠN LÊ HOUSE

Địa chỉ: 85-87 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: 02363 981838
Email: reservations@lehousehotel.com
Website: https://lehousehotel.com/