DANANG PORT HOTEL

DANANG PORT HOTEL

 Khách sạn Danang Port

 

20 Hà Bổng - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng.
Email: sales2danangporthotel@gmail.com, letandanangporthotel
Điện thoại: 0511 3943 477 - 3943 488 - 3943 499
Điện thoại di động: 0979 392 967
http://www.danangporthotel.com

Truy cập Website